کارفرما

درباره “علی کاردر”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 5,000,000 تومان

من میخوام که تمام مراحل مرتبط با درخواست و برنامه‌ریزی وقت سفارش‌ها رو انجام بدید. به همین دلیل، ما از تمام افرادی که تخصص در…