سیستم چت بروزرسانی شد، از اینجا تغییرات را مشاهده کنید.