کارفرما

درباره “الیاس عباس زاده”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 10,000,000 تومان

تیم ما یک بردگیم طراحی کرده و نیاز به طراح دیجیتال سطح بالا دارد. سطح بالا در حد عکس ها