کارفرما

درباره “طاهره سالاری”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 150,000 تومان

پیاده سازی سیستم دانشگاهی با زبانc++ شامل موجودیت های دانشجو و استاد و کارمند در سطح متوسط نیازمند تسلط به مباحث وراثت و چند ریختی