کارفرما

درباره “محمد مهدی شریفی”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 500,000 تومان - 2,000,000 تومان

موضوع این پروژه بررسي سیر مصرف داروها در ايران در دوره زماني معاصر و تحلیل عوامل سیاسي، اقتصادي و درماني متاثر بر آن هست. بخش…