کارفرما

درباره “Amir hosein mazinani”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 200,000 تومان

با استفاده از اپس اسکریپت یک API بسازیم، وظیفه این API آن است که یک دسته جدید تسک و یک تسک جدید در داخل آن دسته…