کارفرما

درباره “edris rezaei”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 7,000,000 تومان

برای فصل آخر پایان نامه بیوانفورماتیکی همکار  میخواستم