کارفرما

درباره “hamid-shali”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 15,000,000 تومان

وب اپلیکیشن مطب – جداول پایه – فرم پذیرش – فرم شرح حال نویسی – فرم نوبت دهی -فرم تشکیل پرونده در داخل فایل کاملا…

  • هزینه پروژهبودجه از 10,000,000 تومان

برنامه وب اپلیکیشن مطب با زبان جنگو  شامل فرم پذیرش و تشکیل پرونده و شرح حال نویسی با قلم نوری و ویس دیکتیشن، داخل فایل…