پروژه دانشگاهی با زبانc++

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: خارج از سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: قیمت و کیفیت مناسب
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

پیاده سازی سیستم دانشگاهی با زبانc++ شامل موجودیت های دانشجو و استاد و کارمند

در سطح متوسط

نیازمند تسلط به مباحث وراثت و چند ریختی

تسلط به مهارت‌:

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: