پیاده سازی Api فروش بلیط گردشگری

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: خارج از سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: قیمت و کیفیت مناسب
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

پیاده سازی Api فروش بلیط گردشگری در قالب یک صفحه که به وبسایتی که با وبزی طراحی شده است اضافه شود

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: