روی پروژه‌های متناسب با مهارت، توانایی و قیمت خود رایگان پیشنهاد ثبت نمایید،
در صورتی که مورد قبول کارفرما واقع شدید پروژه به شما سپرده می‌شود.